شرح مختصري از توليد كنسانتره روي 50% BZS

از سال 1392 با راه اندازي واحد توليد كنسانتره BZS و با مصرف كيك ها باقيمانده از سالهاي گذشته كه داري 6% روي مي باشند و مقاديري اسيد سولفوريك و كربنات سديم در حال حاضر روزانه 25 تن كنسانتره روي 50% BZS‌ توليد مي گردد.

فرايند توليد اين كنسانتره بدين صورت مي باشد كه پس از شارژ خاك و فرايند ليچ اسيدي صورت مي پذيرد و با جداسازي فاز مايع و جامد، محلول سولفات روي ايجاد شده با كربنات سديم رسوب داده مي شود و بدين ترتيب با فيلتراسيون فاز جامد بدست آمده، كنسانتره BZS‌ توليد مي گردد.