پروژه خط انتقال گاز به شرکت ذوب روی بافق افتتاح شد
این پروژه که از آذرماه 1395 آغاز شده بود با هزینه مالی بیش از 30 میلیارد ریال و با گذشت 15 ماه در تاریخ 27 اسفند 1396 با راه اندازی کامل ایستگاه تقلیل فشار 10 هزار متر مکعبی CGS توسط واحد بهره برداری گاز استان یزد و باحضور نماینده شرکت پتروساوین به بهره برداری رسید و نیز در تاریخ 28 اسفندماه خط انتقال گاز به طول 4500 متر گاز دار و باحضور واحد بهره برداری گاز استان و نیز مدیرعامل و مدیران شرکت ذوب روی بافق، گازدار و مورد بهره برداری قرار گرفت و تا ورودی شرکت مشعل آن روشن گردید.
با افتتاح کامل این پروژه در اواسط فروردین ماه 1397 و جایگزینی گاز به جای سوخت های فسیلی (گازوئیل و مازوت) ماهیانه بیش از 1میلیارد و 500 میلون ریال در هزینه های تأمین انرژی مورد نیاز شرکت، صرفه جویی در بر خواهد داشت. ضمناً این پروژه به واسطه  استفاده نکردن از سوخت های فسیلی، کمک شایان توجه ای در جهت آلوده نکردن محیط زیست، خواهد کرد.
تجهیزات موجود در این پروژه شامل موراد ذیل می باشد:
1.  وجود 3 باب ایستگاه تقلیل فشار
2.  4500 متر خط انتقال گاز
3.  4100 متر خط انتقال برق
4.  بیش از 2500 متر گازرسانی زیر زمینی در داخل شرکت
5.  گازرسانی به 30 واحد تولیدی و غیر تولیدی در داخل مجتمع