شمش محصول ريخته گري است و مي تواند به شكل هاي مختلف سطح مقطع نظير گرد، مربع، مستطيل يا شش گوش بسته به فرآيند بعدي مورد استفاده باشد. شمش ها به راحتي قابل حمل و ذخيره اند. ابعاد سطح مقطع شبيه شمشال مي باشد و طول انها معمولا كمتر از 5/0 متر مي باشد