سولفوريك اسيد با نام مترادف عرق گوگرد و فرمول مولكولي H2O4S و CAS No:7664-93-9 مايعي بي رنگ، بي بو، شفاف، بسيار خورنده و محلول در آب مي باشد كه به روش هاي متفاوتي مانند واكنش گوگرد، اكسيژن و آب تحت فرآيند تماس(contact ) تهيه شده و در صنايع مختلفي مانند توليد رنگ، الكل ها، پلاستيك، اتر، چسب، فيلم، مواد منفجره، مواد مخدر، رنگها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پر سولفوريك اسيد، كلرو سولفوريك اسيد و تركيبات مشابه در اين نام پايه قرار نمي گيرند.در اين نام پايه قرار نمي گيرند.