واحد الكتروليز

محلول سولفات روي به علاوه ساير افزودنيها به واحد الكتروليز فرستاده مي شود تا از طريق جريان الكتريسيته يون هاي روي مثبت موجود در محلول بر روي كاتد رسوب نمايند. پس از رسيدن لايه روي ترسيب شده بر روي كاتد به ضخامت معين (زمان آن معمولا 24ساعت است) كاتدها به وسيله جرثقيل سقفي از محلول الكتروليت خارج شده و عمليات ورق کنی انجام می شود.