واحد ذوب و ريخته گري

ورق روي توليد شده در واحد الكتروليز قابليت فروش در بازار را نداشته و بايد مورد عمليات ذوب و ريخته گري قرار گرفته و به صورت شمش درآيد كه اين عمل در واحد ذوب صورت مي گيرد.