اعضاء هیئت مدیره :

•حبیب الله حاجی زاده..... عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
•اسمعیل صالحی  ......... عضو هئیت مدیره
•مهدی محمد خانی  .....  عضو هیئت مدیره
 
 
اسامی مدیران شرکت:
1- حبیب الله حاجی زاده...................... مدیر عامل
2-مهدی هادی نژاد............................مدیر مجتمع
3-سید هادی بهشتی......................مدیر بازرگانی
4-شاهین قدری...........................مدیر امور معادن