تولید کنسانتره روی با عیار 50 درصد از کیکهای پسماند لیچ

این پروژه در اردیبهشت ماه 1392 با صرف هزینه 10 میلیارد ریال با همت پرسنل شرکت در مجتمع راه اندازی شد.

 

در این واحد کیکهای پسماند لیچ که حاوی 6 تا 5/6 درصد روی می باشد از دپو به واحد انتقال و پس از کیک شویی در سه مخزن 40 متر مکعبی به صورت پیوسته در pH=3-3.5 ، توسط فیلتر پرس جدایش فازی شده و محلول فیلتریت که دارای غلظت 25 تا 30 گرم بر لیتر می باشد وارد تیکنرهای ذخیره محلول شده و از آنجا به واحد ترسیب انتقال می یابد. در واحد ترسیب توسط کربنات سدیم یون روی موجود در محلول که بنیان سولفاتی دارد تبدیل به کربنات روی شده و رسوب می دهد که رسوب حاصل مجدداً فیلتراسیون و کیک فیلتر پرس به عنوان محصول این واحد با عیار روی حدود 50درصد به واحد لیچ مجتمع به عنوان خوراک ورودی ارائه می شود. محلول فیلتریت نهایی حاوی 1گرم بر لیتر روی می باشد که مجددا به مخازن کیک شویی بازگردانده می شود. تولید روزانه این واحد 15 الی 20 تن کنسانتره خشک می باشد.