اعضا هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  1. سعید علی محمدی رئیس هیئت مدیره
  2. مهدی محمد خانی نایب رئیس هیئت مدیره
  3. حبیب الله حاجی زاده اردکانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره