مدیران

مدیران شرکت ذوب روی بافق

  1. حبیب الله حاجی زاده اردکانی.......................................... مدیرعامل
  2. مهدی هادی نژاد نوکنده.................................................... مدیر مجتمع
  3. شاهین قدری.................................................................... مدیر امور معادن و تامین مواد اولیه
  4. حمید رضا حیدری............................................................مدیر امور بازگانی
  5. سعید سمیعی.................................................................... مدیر امور مالی