مدیران

مدیران شرکت ذوب روی بافق

  1. حبیب الله حاجی زاده اردکانی.......................................... مدیرعامل
  2. محمد علی زمانیان........................................................... مدیر مجتمع
  3. شاهین قدری.................................................................... مدیر امور معادن و تامین مواد اولیه
  4. حمید رضا حیدری............................................................مدیر امور بازگانی