متاسفانه همکارمان آقای سجاد قاسمی در سانحه تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد

Banner

متاسفانه همکارمان آقای سجاد قاسمی در سانحه تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد

متاسفانه مطلع شدیم همکارمان سجاد قاسمی از کارکنان واحد کنترل کیفی روز گذشته در سانحه رانندگی به همراه فرزند خردسالش جان به جان آفرین تسلیم کرده اند.

این ضایعه دردناک را در ابتدا به خانواده و سپس به همکارانش تسلیت عرض کرده و برایشان صبری جزیل از درگاه حق تعالی خواهانیم. 
روحش شاد و یادش گرامی باد