انجام واکسیناسیون کرونا در داخل شرکت

Banner

انجام واکسیناسیون کرونا در داخل شرکت

با توجه به اهمیت حفظ سلامت کارکنان و متعاقب آن تولید پایدار شمش روی، با دستور مدیرعامل و همکاری شبکه بهداشت شهرستان بافق، کارشناسان این سازمان در روز یکشنبه 26 دی‌ماه با حضور در شرکت ذوب روی بافق نسبت به واکسیناسیون covi-19 پرسنل اقدام کردند.
با توجه به پیگیری‌هایی که در دو ماه گذشته واحد اداری و HSE شرکت انجام داده بودن واکسیناسیون کارکنان از شرایط و سرعت نسبتاً خوبی برخوردار بود و این مرحله صرفاً جهت پوشش کامل دوز دوم و سوم واکسن پرسنل انجام شد.
گفتنی است در این مرحله 56 نفر از همکاران جهت تزریق دوم و یا سوم واکسن کرونا اقدام کردند.